3D artist's Easter

ЦСЯ:

Та́къ и҆ не по́нѧлъ, ка́къ снѧ́ть текст́р съ циллиндри́ческаго ѻ҆бъе́кта, поэ́том вспо́мнилъ про̀ програ́мм MeshRoom и҆ реши́лъ попыта́тьсѧ «отскани́ровать» реа́льный кли́чъ (къ сча́стїю, ѻные ѹ҆жѐ бы́ли во прода́же, аще и҆ не начала́сь є҆щѐ да́же Страстна́ѧ седми́ца). Полчи́лось, приче́мъ конкре́тно се́й кли́чъ «ѻ҆тскани́ровалсѧ» на ѹ҆дивле́нїе добро̀ (моѝ предыд́щїе ѻпыты съ MeshRoom’ом пока́зывали кда̀ бо́лее плаче́вные резльта́ты).

Со лампа́дой пришло́сь пом́чатьсѧ, ꙗкѡ є҆ли́чество ве́ртексовъ въ не́й дости́гло д҃і лєѡ́дровъ, и҆ непро́сто бы́ло Сме́шивателю сїѐ э҆кспорти́ровать, ꙗкѡ зависа́нїѧ бы́ли и҆ ла́ги немилосе́рдныѧ. Содѣ́лать процед́рный пла́мень то́же бы́ло не та́къ про́сто, пришло́сь повози́тьсѧ, ѻ҆ба́че ѻ҆но̀ того̀ сто́ило.

ЗЫ. Отре́ндерилось на ѹ҆дивле́нїе ско́ро: мнее дв́хъ часо́въ прѝ ҂и҃рчѕ сэ́мплахъ. Возмо́жность ѻ҆бъедини́ть CPU и҆ GPU прѝ ре́ндере заме́тно ѹ҆скорѧ́етъ проце́ссъ.

ENG:

I didn't understand, how to capture a texture from the cylinder-shaped object, so I remembered about Meshroom and decided to "scan" a real easter cake (fortunately it was already being in sell, despite it was not even the Holy Week). The result was surprisingly good (my previous experiments with Meshroom gave much worse results).

I had a hard time with the icon-lamp: the number of vertices reached more than 14 million and I got many lags and freezes. It was not easy to create a procedural flame, but I think the result is worth it.

PS. It rendered surprisingly fast: less than 2 hours - with 8916 samples (Cycles). Blender 2.8 can use both CPU and GPU for rendering and it noticeably speeds the process.