Cathedral of Kazan icon

ЦСѦ:

Срисо́вано бы́сть съ Но́во-Каза́нскагѡ собо́ра гра́да Лебедѧ́ни (во ѻбласти Ли́пецстѣй), постро́еннагѡ въ лѣ́то гдⷵне ҂зтм҃г.

Азъ и҆знача́ла д́махъ, смодели́ровати собо́ра сегѡ̀ не пол́читсѧ вове́къ, ꙗкѡ неѧ́снѡ єсть, ка́къ высот̀ зво́нницы и҆ мно́гїѧ дргі́ѧ ѻ҆бъе́кты и҆зме́рити (нолко съ по́мощїю дальноме́ра ла́зернагѡ), ꙗкѡ добра́тьсѧ до ѡныхъ невозмо́жно с́ть. Програ́мма fSpy затрдне́нїе сїѐ реша̀. Азъ д́махъ, и҆спо́льзованїе fSpy позво́литъ вре́мѧ модели́рованїѧ до па́ры-тро́йки часѡ́въ сократи́ти, ацѣ на пра́ктикѣ всѐ, ка́къ ѻ҆бы́чно, ѻ҆каза́лось надо́лзѣ, последѝ азъ реша́хъ єще и҆ вн́треннюю ча́сть соде́лати, въ и҆то́ге рабо́та мно́зи десѧ́тки часѡ́въ занима̀.

Ча́сть вне́шнѧѧ полча́тисѧ доста́точно бли́зкою къ первоо́браз. Ѻ҆бстро́йство вн́треннее мно́го бо́лее ѹ҆сло́вно, аще и҆ за наста́в взѧ́тъ бы́сть реа́льный и҆нтерье́ръ собо́ра сегѡ̀.

Впервы́е и҆спо́льзовахъ Cryptomátte постобрабо́тки ра́ди.

Ре́ндеръ занима̀ ѻколо седми́цы — и҆знача́льно всѐ и҆зображе́нїѧ ре́ндерены въ 4К бы́ша, не́которые приходи́лось перере́ндерити за́ново по те́мъ иль и҆ны́мъ причи́намъ. Ка́ждое и҆зображе́нїе ре́ндерилось ѿ ѕ҃ до і҃ часѡ́въ

ENG:

Drawn from the Cathedral of Kazan icon in Lebedyan, Lipetsk Region (was built in 1836).

I thought the modeling of this cathedral is impossible because I can’t measure the height of the belltower and many other things I couldn't reach — even using a laser distance meter. But fSpy software solved this issue. I thought using fSpy will allow creating this render in a couple of hours, but, as it usually happens, the work proved more difficult and long. Then I’ve decided to make an interior in addition to the exterior and finally, this work took decades of hours.

The outer part is pretty close to the original. The interior is much more conventional, although I used the interior of the real cathedral as a reference.

For the first time, I used the Cryptomatte for post-processing here.

The rendering took about a week – all images were rendered in 4K, some of them I had to rerender according to some reasons. Every image took from 6 to 10 hours to be rendered.

Work in Progress